You have no items in your shopping cart.

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Aanbiedingen en acties
Artikel 4. Prijzen en betalingen
Artikel 5. Levering
Artikel 6. Eigendomsrechten
Artikel 7. Retourneren / Recht van retour
Artikel 8. Garantie
Artikel 9. Privacy
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Artikel 11. Overmacht
Artikel 12. Diversen
Artikel 13. Toepasselijk recht
Artikel 14. Auteursrecht / Copyright

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

 • NIA.SKIN
 • Fleminghof 1 (geen bezoekadres!)
 • 2871 LT SCHOONHOVEN
 • T: +31 (0)620000305
 • E: info [@] nia.skin
 • KvK: 87277107
 • BTW:  NL004386821B12

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Voor de verkoop van onze producten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden, in het bijzonder voorwaarden van klanten, zijn alleen van toepassing wanneer deze schriftelijk zijn erkend door NIA.SKIN.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten en alleen in hoeveelheden zoals die voor consumenten gebruikelijk zijn.

Artikel 3. Aanbiedingen en acties

 1. Alle aanbiedingen van NIA.SKIN zijn vrijblijvend en NIA.SKIN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door NIA.SKIN. NIA.SKIN is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt NIA.SKIN dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Na het plaatsen van een bestelling is het niet meer mogelijk dit te annuleren, tenzij de bestelling nog niet verwerkt is door NIA.SKIN.
 4. Wanneer een product is besteld en deze later in de sale komt, dan wel goedkoper wordt aangeboden, dan kan NIA.SKIN de korting niet met terugwerkende kracht verrekenen.
 5. Acties (zowel kortlopend als langlopend) zijn niet te combineren. Producten gekocht in een actieperiode kunnen geen aanspraak maken op de voorwaarden van een latere actie.
 6. De trekking van de winnaar van een winactie via Facebook of instagram geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 7. Facebook en/of instagram hebben op geen enkele manier van doen met de door NIA.SKIN gestarte acties.
 8. Bij het accepteren van een gewonnen prijs dient de winnaar akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
 9. Om deel te mogen nemen moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Minderjarige zijn uitgesloten voor deelname.
 10. NIA.SKIN gaat strikt om met de persoonlijke gegevens van klanten en zal deze nooit zonder toestemming gebruiken of overhandigen aan derden.
 11. De gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW, inclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen drie (3) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen vijf (5) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Betaling kan geschieden via iDeal, PayPal of via bankoverboeking.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan NIA.SKIN bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.

Artikel 5. Levering

 1. NIA.SKIN doet haar uiterste best om de bestellingen, mits mogelijk, dezelfde dag nog te versturen. Echter geldt voor artikelen die op voorraad zijn een verzendtijd van 1 a 2 werkdagen. Producten die niet op voorraad zijn op het tijdstip van bestellen, om wat voor reden dan ook, dan kan NIA.SKIN de bestelling helaas niet volledig uitvoeren. NIA.SKIN behoudt het recht ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. Daarover zal NIA.SKIN u per e-mail of telefonisch informeren. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen teruggestort.
 2. In Nederland worden pakketten meestal de volgende dag na bestelling en afhandeling bezorgd (vandaag besteld, morgen in huis).
 3. Voor iedere zending onder de €30 berekent NIA.SKIN de nodige verzendkosten en boven de €30 betaalt u geen verzendkosten.

Artikel 6. Eigendomsrechten

 1. Totdat er volledig is betaald en geleverd, blijven de geleverde producten eigendom van NIA.SKIN.
 2. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door NIA.SKIN geleverde
  producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 3. NIA.SKIN garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven)
  intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Retourneren / Recht van retour

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u NIA.SKIN daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, schriftelijk/email kennis te geven.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft NIA.SKIN de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad of het betaalde bedrag terug te storten.
 3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na aflevering aan NIA.SKIN te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
  1. Het artikel mag niet gebruikt worden en moet onbeschadigd en compleet met aangehechte (prijs-)kaartje(s) in de originele verpakking worden teruggestuurd.
  2. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.
  3. Speciale en Gepersonaliseerd producten mogen niet geretourneerd worden.

Artikel 8. Garantie

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.
 2. Voor producten met een fabrieksgarantie geldt de datum op uw garantiebewijs of de datum op uw factuur als startdatum.
 3. Voor de (fabrieks)garantiebepalingen en duur van de garantie kunt u het garantiebewijs/boekje bij uw product raadplegen.
 4. Van garantie is uitgesloten, het verkleuren en afgeven van het product, door gebruik van medicijnen, aanraking van zwavel, chloor en chemische middelen.
 5. Van garantie is uitgesloten, de beschadiging van het product door onbehoorlijk gebruik.
 6. In geval van klachten zal NIA.SKIN deze in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing, in de zin van reparatie of vervanging. Is dit niet mogelijk dan wordt er overgegaan tot restitutie van het aankoopbedrag.

Artikel 9. Privacy

 1. NIA.SKIN behandelt persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid en zal deze nooit aan derden aanbieden.
 2. Persoonsgegevens worden opgenomen in een verzendlijst, die is samengesteld om in de toekomst een nieuw aanbod te doen. Deze verzendlijst wordt alleen gebruikt door NIA.SKIN. Indien geen prijs gesteld wordt op een dergelijk aanbod dan is het ten allen tijde mogelijk dit per e-mail aan te geven. De gegevens worden dan onmiddellijk van de verzendlijst verwijderd.

Artikel 10. Aansprakelijheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van NIA.SKIN, van het personeel en de producten van NIA.SKIN voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten.
 2. NIA.SKIN is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 3. NIA.SKIN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van NIA.SKIN.
 4. De aansprakelijkheid van NIA.SKIN is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende product.
 5. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en NIA.SKIN, dan wel tussen NIA.SKIN en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en NIA.SKIN, is NIA.SKIN niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van NIA.SKIN.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NIA.SKIN ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat NIA.SKIN gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan NIA.SKIN kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

 1. Indien u aan NIA.SKIN schriftelijk opgave doet van een adres, is NIA.SKIN gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan NIA.SKIN schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door NIA.SKIN gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat NIA.SKIN deze voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met NIA.SKIN in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door NIA.SKIN vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. NIA.SKIN is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14. Auteursrecht / Copyright

 1. Het auteursrecht van de website NIA.SKIN wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan NIA.SKIN. Niets van deze website mag, op welke wijze dan ook, worden gekopieerd of gebruikt door derden zonder toestemming van NIA.SKIN.